Porfirio Gutierrez, Master Weaver in the Zapotec Tradition on Natural Dyes

Image for Porfirio Gutierrez, Master Weaver in the Zapotec Tradition on Natural Dyes

3/14 - Master Weaver in The Zapotec Tradition @ International Folk Art Alliance, Porfirio Gutierrez